Przekaż
Datek
KRS 0000097123

Ekspertyza prawna

Ikonka dla Ekspertyza prawna

Ekspertyza prawna dotycząca planowanych zmian ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)

W proponowanej nowelizacji pojawia się zapis art. 27 ust. 2 ustawy (art. 1 pkt. 26 ustawy o zmianie ustawy): „Otrzymane przez organizację pożytku publicznego środki finansowe pochodzące z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych mogą być wykorzystane wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego."

Nie zgadzamy się z tą zmianą. Uważamy, że organizacje pożytku powinny mieć możliwość przeznaczania środków finansowych pochodzących z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych na prowadzenie działalności gospodarczej, pod warunkiem, że:

1. dochód z takiej działalności wykorzystany zostanie w całości do realizacji celów statutowych,
2. organizacja złoży rzetelne sprawozdanie finansowe i merytoryczne właściwym organom oraz do wiadomości publicznej.

W nowym brzmieniu ustawy pojawiają się zapisy, które ściśle i jednoznacznie regulują obowiązek sprawozdawczości OPP oraz przewidują sankcje w przypadku, gdy OPP nie wywiąże się z tego obowiązku. Rozwiązania te mają nasze pełne poparcie. Uważamy, że ich wprowadzenie pozwoli na skuteczne eliminowanie ewentualnych nadużyć związanych z funkcjonowaniem OPP .

Argument przedstawiany przez niektórych posłów oraz przedstawicieli strony rządowej, np. Ministerstwa Finansów podczas spotkania w dn. 14.10.2009 r. w siedzibie MPiPS, sprowadza się do zakłócenia przez OPP konkurencji na rynku, co według nich jest niezgodne z art. 87 Traktatu Unii Europejskiej (TWE) z dn. 29.12.2006 r.

Według wykonanej na zlecenie Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci ekspertyzy prawnej używanie argumentu braku zgodności przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przepisem art. 87 TWE nie znajduje uzasadnienia.

Przekaż Datek