Przekaż
Datek
KRS 0000097123

Cele Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci

Ikonka dla Cele Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci

Fundacja realizuje cele przez:

1) organizowanie i finansowanie ośrodków opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi w Polsce i innych krajach,

2) udzielanie pomocy społecznej w postaci:

  • wsparcia dla pacjentów i ich rodzin w postaci zasiłków jednorazowych i okresowych oraz pomocy rzeczowej,
  • wsparcia rzeczowego i finansowego  dla rodzin zmarłych pacjentów ze przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów pogrzebu,
  • programu wsparcia w żałobie dla dorosłych i dzieci (pomoc w rozwiązywaniu problemów psychologicznych i duchowych świadczona przez psychologów, lekarzy, pedagogów i duchownych oraz innych specjalistów, a także obejmująca organizowanie i finansowanie wycieczek, obozów wakacyjnych, pielgrzymek, lub innych form terapii); w programie mogą brać udział także rodziny zmarłych dzieci niebędących podopiecznymi Fundacji,

3) działalność wydawniczą w zakresie materiałów szkoleniowych i naukowych dotyczących opieki paliatywnej,

4) prowadzenie i finansowanie badań naukowych z zakresu opieki paliatywnej i leczenia bólu,

5) współpracę w celu rozwoju opieki paliatywnej:

  • z organizacjami pozarządowymi, hospicjami, instytucjami naukowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz nieuleczalnie chorych dzieci i ich rodzin w kraju i za granicą,
  • z instytucjami państwowymi i samorządowymi,

6) organizowanie i finansowanie konferencji naukowych, kursów i staży indywidualnych dla lekarzy, studentów medycyny, pielęgniarek, pracowników i wolontariuszy hospicjów, rodziców chorych dzieci, rodziców planujących urodzenie dziecka oraz innych zainteresowanych osób – w następujących dziedzinach:

  • perinatalna i pediatryczna opieka paliatywna,
  • bioetyka i prawo medyczne,
  • komunikacja lekarza z pacjentem,
  • edukacja prozdrowotna,

7) finansowanie stypendiów w zakresie zgodnym z celami Fundacji,

8) organizowanie i finansowanie naboru i szkolenia wolontariuszy dla potrzeb opieki paliatywnej,

Statut Fundacji WHD

Przekaż Datek