Przekaż
Datek

Newsletter - regulamin

KRS 0000097123

  Regulamin bezpłatnego newslettera

  Ikonka dla Regulamin bezpłatnego newslettera

  Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z  późn. zm.; dalej jako u.ś.u.d.e.) Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci organizacja pożytku publicznego ul. Agatowa 10, 03-680 Warszawa, publikuje poniżej regulamin korzystania z bezpłatnego newslettera:

  §1. Postanowienia ogólne

  1. Regulamin określa zakres i warunki wykonywania przez Fundację Warszawskie Hospicjum dla Dzieci usług świadczonych drogą elektroniczną w celach informacyjnych.
  2. Wyrażenie zgody na przestrzeganie regulaminu przy uruchamianiu usługi przy użyciu strony WWW jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków regulaminu bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.
  3. Formularz rejestracyjny, stanowiący jednocześnie złożenie zamówienia na otrzymywanie takich usług oraz akceptację niniejszego regulaminu dostępny jest pod adresem: https://www.hospicjum.waw.pl/newsletter
  4. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług newslettera należy uważnie zapoznać się niniejszym regulaminem.
  5. Użytkownikiem w rozumieniu regulaminu jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystającą z usługi newslettera w wyniku przesłania wypełnionego Formularza zgodnie z niniejszym regulaminem.

  §2. Rodzaj i zakres świadczonych usług objętych regulaminem

  1. Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci świadczy usługę newslettera.
  2. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników podejmowanych aktywnościach i usługach świadczonych przez Fundację Warszawskie Hospicjum dla Dzieci poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez redakcję treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.

  §3. Warunki świadczenia usług

  1. Dla korzystania z usługi wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
  2. W celu zamówienia newslettera Użytkownik wypełnia formularz udostępniony przez Fundację Warszawskie Hospicjum dla Dzieci na stronie internetowej pod adresem: https://www.hospicjum.waw.pl/newsletter.  Na podany przez Użytkownika adres e-mail wysłana zostanie informacja zawierająca link potwierdzający i aktywujący zamówienie newslettera.
  3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za aktualność danych osobowych, jakie wskazał w formularzu.
  4. Korzystanie z usługi newsletter jest dobrowolne i bezterminowe.
  5. Użytkownik w każdym momencie ma prawo do usunięcia swoich danych z usługi newslettera poprzez kliknięcie linka dołączonego do każdego newslettera otrzymanego przez Użytkownika. W celu aktualizacji danych należy przesłać na adres: poczta@hospicjum.waw.pl informację o aktualizacji danych.
  6. Klient subskrybując newsletter wyraża zgodę na wysyłanie za pośrednictwem newslettera informacji o podejmowanych aktywnościach i usługach świadczonych przez Fundację Warszawskie Hospicjum dla Dzieci na konto e-mail Użytkownika.
  7. Adres elektroniczny wykorzystywany będzie tylko i wyłącznie do przesyłania zamówionych informacji. Użytkownik zobowiązuje się do nie wysyłania treści o charakterze bezprawnym (art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. b u.ś.u.d.e.).
  8. Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci zastrzega sobie prawo do usunięcia konta, którego użytkownik naruszył niniejszy regulamin lub przepisy prawne obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników.

  §4. Postępowanie reklamacyjne

  1. Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci dokłada najwyższej staranności celem zapewnienia odpowiedniego poziomu funkcjonowania usługi newslettera.
  2. Użytkownik korzystający z usługi newslettera ma prawo składania reklamacji dotyczących tej usługi na adres: poczta@hospicjum.waw.pl.
  3. Reklamacja, o której mowa powyżej w ust. 1 powinna zawierać opis występującego problemu z korzystaniem z usługi newslettera i dane kontaktowe Użytkownika, umożliwiające przekazanie odpowiedzi na reklamację.
  4. Odpowiedzi na reklamację Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci udzieli w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.

  §5. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

  1. Administratorem Państwa danych osobowych  jest Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, z siedzibą w Warszawie 03-680, ul. Agatowa 10, adres e-mail: poczta@hospicjum.waw.pl.
  2. Mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z inspektorem ochrony danych Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci przesyłając w formie listownej na adres siedziby Administratora lub w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres dpo@hospicjum.waw.pl.
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych art. 6 ust. 1 lit b) RODO).
  4. Dane osobowe będą ujawniane podmiotom świadczącym Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci usługi w zakresie IT.
  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
  6. Posiadają Państwo:
  • prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
  • prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych.
  1. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  2. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera.

  §6. Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci.
  3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.

   

Przekaż Datek