Przekaż
Datek

Obowiązek-informacyjny

KRS 0000097123

  Informacja o ochronie danych osobowych

  Ikonka dla Informacja o ochronie danych osobowych

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informuje się, iż

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, 03-680 Warszawa, ul. Agatowa 10 (zwana dalej Hospicjum);
  • w Hospicjum wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: dpo@hospicjum.waw.pl lub pisemnie na adres Hospicjum wskazany w pkt. 1;
  • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO w celu wykonania umowy darowizny na rzecz Hospicjum oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO tzn. przechowywania dowodów księgowych zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2019.351);
  • dotyczące Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane, z wyjątkiem sytuacji, gdy podanie takich danych wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa;
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym;
  • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a także prawo do przenoszenia danych;
  • przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  • Pani/Pana dane osobowe nie są profilowane.