Przekaż
Datek

Deklaracja dostępności

KRS 0000097123

  Deklaracja dostępności

  Ikonka dla Deklaracja dostępności

  Deklaracja dostępności serwisu

  Zobowiązujemy się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci: www.hospicjum.waw.pl

  Data publikacji strony internetowej: 05.11.2019
  Data ostatniej dużej aktualizacji: 28.03.2023

  Stan dostępności cyfrowej

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  Treści niedostępne

  - filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych;
  - zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego.

  Przygotowanie deklaracji dostępności

  Data sporządzenia deklaracji: 28.03.2023
  Data ostatniego przeglądu deklaracji: 28.03.2023
  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

  Skróty klawiaturowe

  Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

  Osobą odpowiedzialną jest Wojciech Marciniak adres poczty elektronicznej: poczta@hospicjum.waw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu22 678 16 11.

  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi, oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

  Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

  W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

  Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  Siedziba Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci - ul. Agatowa 10, 03-680 Warszawa.

  Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Agatowej:

  - jedno na poziomie gruntu/parteru – nie ma przeszkód do wjechania na wózku; drzwi otwierają się na zewnątrz, obsługiwane są przez pracowników Fundacji (należy skorzystać z domofonu); jest możliwość skorzystania z windy obsługiwanej przez personel Fundacji;

  - drugie na poziomie pierwszej kondygnacji; schody wiodące do wejścia na pierwszym piętrze wyposażone są w poręcz; drzwi otwierają się na zewnątrz, należy skorzystać z domofonu.

  Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

  Budynek posiada toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo zlokalizowaną na pierwszym piętrze budynku.

  Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Nie posiadamy pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przekaż Datek